You are here

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น
 
      บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงาน งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่
 
เอกสารประกาศ
 
     ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะนำผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนการเสนอคณะฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป