You are here

ประกาศรับสมัคร นักรังสีการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
เอกสารประกาศ
 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr
หรือขอรับและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.ra.mahidol.ac.th