You are here

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเบื้องต้น

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
      บัดนี้ การทดสอบเบื้องต้นวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช. - ปวส. และ การทดสอบเบื้องต้น วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ