You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเบื้องต้น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา นั้น
 
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกำหนดการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ