You are here

ประกาศรับสมัคร คุณวุฒิ ม.3-ม.6 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 
     ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
เอกสารประกาศ
 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ www2.ra.mahidol.ac.th/ramahr
หรือขอรับและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(การส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ใบสมัครต้องถึงภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น หากเกินกว่านี้ถือว่าเกินกว่ากาหนดวันเปิดรับสมัคร)

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.ra.mahidol.ac.th