You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

 

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริการการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา นั้น
 
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ