You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โลโก้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
 
     ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง พยาบาล และตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา นั้น
 
      บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาล และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
เอกสารประกาศ