You are here

โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย ในเวทีโลก”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อบรม “การเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP (Electronic Procurement) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 6  8 11 และ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมเบาหวานกับผู้หญิงเนื่องในวันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม Research Camp 2017 โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Faculty hour "วิกฤติความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย : ปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.  2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันเบาหวานโลก: เบาหวานและผู้หญิง สิทธิเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต: รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  “นพลักษณ์”

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคป ราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการ “Quality Forum Share & Learn-EdPEx 2017”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Pages