You are here

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 ณ ห้องประชุม 910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี : Basic Good Clinical Practice (GCP)

วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันรักษ์การได้ยินโลก World Hearing Day 2018; Hear The Future.

วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 399

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

“โครงการความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” (หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

Ramathibodi Multidisciplinary team approach in Bladder Cancer

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คุณเพ็ญศรี สุขเจริญผล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์

แถลงข่าว “พลิกชีวิตใหม่ ในวันโรคหายาก ปี 2018”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 398

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารบำบัดน้ำเสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากระบบบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุขสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑”

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญจันทร์ - ไพฑูรย์ นุตราวงษ์ โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Pages