You are here

มอบรายงานการสำรวจระดับประเทศ ปี 2560 เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัวไทย ต่อผู้หญิงและบุคคล”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

งานครบรอบ 24 ปี ไอแมค

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพรนภา วิญญรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Emerald ชั้น 1 โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประกาศ วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของ วันที่ 5 และ 10 ธันวาคม 2560

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๑

อ. ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐ เรื่อง "Challenge, Clue, and Reality of Totally Endoscopic Cardiac Surgery" โดย Patrick Perier, M.D., Cardiovascular Center Bad Neustadt, Germany.

โครงการ “Ramathibodi Hospital KM Phase 2” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 14 เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย ในเวทีโลก”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

อบรม “การเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP (Electronic Procurement) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 6  8 11 และ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมเบาหวานกับผู้หญิงเนื่องในวันเบาหวานโลก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages