You are here

แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก เฉพาะในเวลาราชการ

แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก ณ  หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก  เฉพาะในเวลาราชการ