ประกาศปิดให้บริการห้องคลอด

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. 

 
ขอแจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ปิดให้บริการ 5 วัน ในวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

Pages