แจ้งงดให้บริการชั่วคราวหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ-สุภาพสตรี

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. คลินิกพรีเมียม ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษจักษุ-โสตฯ (6NE)

ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 6 เดือน โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวของห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยงดรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ

งดให้บริการชั่วคราว ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00 - 13.00 น. 

Pages