แจ้งงดให้บริการชั่วคราวของห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยงดรับสิ่งส่งตรวจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ

งดให้บริการชั่วคราว ห้องผ่าตัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00 - 13.00 น. 

งดให้บริการห้องปฏิบัติการโฟลไซโตเมทรี

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - วันที่ 3 มกราคม 2560 (เทศกาลปีใหม่) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งงดให้บริการชั่วคราวคลินิกแก้ไขการพูดและการตรวจได้ยินสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่

ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ที่ อาคาร 4 และ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages