ประกาศงดให้บริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ,หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ , หน่วยบำบัดระยะสั้น

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
แจ้งเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เฉพาะวันเสาร์)

หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. และหน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดให้บริการเวลา 7.00-16.00 น.

 
แจ้งย้ายงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

Pages