You are here

ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ครอบครัวภักดีจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน 3,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี จำกัด พัฒนาการ