You are here

คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิกบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์