You are here

คุณสันติธร ยิ้มละมัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสันติธร ยิ้มละมัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสันติธร ยิ้มละมัย มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร