You are here

บริจาคเจลแอลกอฮอล์

บริจาคเจลแอลกอฮอล์
 

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยคุณถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด จาก 6,000 ขวด ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 6 แห่ง โดยมี ศ. นพ.พรชัย สิมะโรจน์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร