You are here

บริจาคชุด PPE

บริจาคชุด PPE
 

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุด PPE จำนวน 200 ชุด แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศ. นพ.พรชัย สิมะโรจน์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร