You are here

คุณอุษณี นานาวราทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

คุณอุษณี  นานาวราทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

คุณอุษณี  นานาวราทร มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร