You are here

คุณมาเรีย ชีชะนะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

พลตำรวจตรีสุชาติ-คุณมาลินี กังวารจิตต์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณมาเรีย ชีชะนะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค