You are here

คุณแม่ศรีประภา พงศ์วิไลและครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณแม่ศรีประภา พงศ์วิไลและครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณแม่ศรีประภา พงศ์วิไลและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค