You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

ครอบครัวกลิ่นสุคนธ์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ และบริจาคเงินมูลค่ารวม 700,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค