You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

มูลนิธิผู่ตี้โต๋วเส่ พี่น้องตระกูลผู่ มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี อ. นพ.สิทธาคม ผู้สันติ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์