You are here

ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

ครอบครัวภักดีจรัส มอบเงินบริจาคจำนวน 2,092,200 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี จำกัด พัฒนาการ