You are here

คุณสมศรี ชวลิตวรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสมศรี ชวลิตวรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสมศรี ชวลิตวรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (โครงการระดมทุนกายวิภาคฯ) โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค