You are here

คุณศุภดิษฐ์ จันทร์ศรี ชวาลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณศุภดิษฐ์ จันทร์ศรี ชวาลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณศุภดิษฐ์ จันทร์ศรี ชวาลา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โดยมี ผศ. นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร