You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด โดยคุณสายสุณี ศรีเมือง มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการกิจกรรมโรงพยาบาล โดยมี ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร