You are here

คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 832,200 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ