You are here

 
คุณคียูร์ ปราวินกุมาร ซาห์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณซามิร ปรางจิไบย์ ปราเทล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท คิวบิตเทค มาร์เก็ตติ้ง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณจุติพงศ์ บุญสูง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
คุณเอก-คุณพรรณี สยามวาลา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะศิษย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

 
เภสัชกรรุ่งชัย วิริยะวัฒนากุล-เภสัชกรหญิงชุลีพร จูงสาย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุภาพร อ่อนขาว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages