You are here

มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

คุณประพจน์-คุณสุรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณนวลจันทร์ อินทรลักษณ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ชมรมเพื่อนเอื้ออารี มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

คุณวิภา คุปรัตน์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไอซียู ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ธนาคารไทยพาณิชย์มอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายการคลัง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

คุณไกรวุฒิ คุปรัตน์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ บ้านของผู้บริจาค

รับมอบเงินบริจาคจากโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวม

คุณณิชารีย์ โพธิจินดากุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

คุณจินตนา พิริยะเมธา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages