You are here

 
คุณสำเนียง ลาภวิไล และ คุณสำรวย ชั้นวานิช มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรีวิไล ฉัตรจุฑามาสและครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวิสาครินทร์-คุณสุวัฒน์ บริการพานิชไพศาล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ วัดบางอ้อใน จ.นครนายก

 
คุณสมเกียรติ-คุณไทรทอง เมฆรารัตน์ มอบเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
ลูกหลานคุณพ่อสงัด จั่นแก้ว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ เมรุวัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ 

 
คุณพรรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณธีระศักดิ์-คุณเพ็ญภรณ์ธนา วงศ์เดชสกุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวัลยา พิพัฒนติตนันท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages