RESEARCH PROJECT NEWS  

You are here

 
ผู้ป่วยเด็กอายุ 1 วัน-18 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยแพ้อาหาร สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อใช้ application สำหรับผู้แพ้อาหารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือสอบถามได้ที่หัวหน้าโครงการวิจัย แพทย์หญิงกาญจนา ชยุติมาพันธ์ 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำ การประเมินอายุประชากรชาวไทยวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ภาพถ่ายรังสีข้อมือเทียบกับภาพถ่ายรังสีฟัน
สนใจติดต่อ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.
 
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา pioglitazone และยา metformin สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิด plaque ในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานหรือผู้ป่วยเบาหวาน : การศึกษาไปข้างหน้าคู่ขนานแบบสุ่มและไม่ปกปิด
สถานที่ : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล