You are here

 
พิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๖ (รามาธิบดีรุ่นที่๔๕)

วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น  ๒

 
งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่๖ (รามาธิบดีรุ่นที่๔๕)

วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘   ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  ชั้น ๒  

 
การส่งใบสมัคร กสพท. ของผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ระบบรับตรง กสพท. หลักสูตร พบ. รามาธิบดี ปีการศึกษา 2558

ในวันรายงานตัวทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 

สำหรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 2558 เวลา 08.00 น. โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม (อาคารรูปทรง 8 เหลี่ยม) อีกทั้ง 1 และ 3 มี.ค. ด้วย

 
“คณบดีพบนักศึกษารามาธิบดี หลักสูตร วทบ. สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย” ประจำปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. ห้องเรียน 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Respiratory physiology during sleep

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณิตมันตาภรณ์ ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 

กำหนดการการดำเนินงาน การรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงพิเศษโดยคณะฯ (วิธีรับตรงพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

Pages