You are here

 
ภาพข่าวกิจกรรมสุนทรีย์สนทนา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ภาพข่าวกิจกรรมอบรมหลักสูตรพยาบาลระยะสั้น

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2556  ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557

 
ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง “ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง “ โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.พงศธร   ฉันท์พลากร 

Pages