You are here

 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 71 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 514 ให้แก่โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเรื่อง “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
“ยาแคปซูล” ควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี?

ผู้เขียน : ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” แอปพลิเคชันโฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
การฉีดวัคซีนให้ลูกก่อนจะครบกำหนดฉีด สามารถทำได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อบรม “Design Thinking for Healthcare Innovation”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 

 
ตู้รับเงินค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk)

พร้อมให้บริการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Pages