You are here

 
"บรรทัดสุดท้าย" ละครเวทีการกุศล รามาดราม่าครั้งที่ 7
6-8 มิถุนายน 2557
หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
 
รพ.พระมงกุฎฯดูงาน

ผศ.นพ.ภาวิทย์  เพียรวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พันเอกทันตแพทย์บริบูรณ์  นาวาเจริญ

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมงาน ประจำปี พ.ศ. 2557

 
แถลงข่าวธาลัสซีเมีย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามา...
 
รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค

Pages