You are here

 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมพยาบาล

เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ภาพข่าวกิจกรรมสุนทรีย์สนทนา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages