You are here

แถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่=บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศเปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ และวันรามาฯ สามัคคี

ดนตรีในสวนสุขวนา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร้อยดวงใจ เชิดชู บูรพาจารย์ กุมารฯ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คุณสุรินทร์ วรสาธิต มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณชูชื่น สมบูรณ์ทรัพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

6th ARAC The Annual Ramathibodi Anesthesia Conference 2019

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Round table discussion: Special topic on "Phenotypic classification of obstructive sleep apnea"

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบการบริหารเตียงผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages