You are here

 
ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่อาการคงที่เลือกใช้บริการการตรวจทางไกล (Telecare)

โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จะติดต่อให้ผู้ป่วยทราบหากได้รับการพิจารณาให้ตรวจทางไกล

 
ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ จัดงาน “บุญที่ยิ่งใหญ่ @ การบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35/2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
โครงการกลัวอ้วนแล้ว ไม่อยากอ้วนอีก season 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีสักการะเนื่องในวันอาภากรรำลึก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณวรดร เจริญพงศ์ธร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุดารัตน์ วรุณเทพรักษา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณอดุล ชูวณิชชานนท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธอิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณมณัฐสิษฐ์ ชัยรุ่งเรือง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 582

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ขอเชิญส่งประกวดคำขวัญ "โครงการตำรารามาธิบดี"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชมภูนุช ฉัตรนภารัตน์ งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ โทร. 0-2201-2258

Pages