You are here

 
ภาพข่าวกิจกรรมเสวนาเรื่อง ปวดไหล่ ไหล่ติด

เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์แลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมพยาบาล

เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages