You are here

วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 “มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019”

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณศรายุทธ-คุณสุดาภรณ์ ควรขจร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โครงการ “อาสาปันรัก สู่บ้านเด็กอ่อนพญาไท” ครั้งที่ 4

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Research Camp 2019 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรุนแรงในครอบครัวขององค์การอนามัยโลก (WHO Expert Group Meeting)

ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages