You are here

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริษัทในเครือทิพย์สมัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

อบรมธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 39

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

เปิดแล้ววันนี้! ระบบ e-Donation บริจาคเงินออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking หรือทางเว็บไซต์ giverama.mahidol.ac.th

งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่เกียรติยศและช่อดอกไม้ ในงาน “เชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 910A-B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

The 1st Nagoya-Ramathibodi-Siriraj endoscopic workshop: 2E procedures for early Gl cancer

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Minitheater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดนตรีในสวนสุขวนา

ทุกวันพุธ เวลา 17.00-19.00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 29 มกราคม 2563

Pages