คุณโชติกา-คุณชนะศักดิ์ สร้อยสนธิ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 27/2563

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
แพทยสมาคมฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายจัดประชุม APACT 2020 สร้างสังคมปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุนทร ฉมาพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณแม้นใจ ไชยพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
"ฝ้า"

ผู้เขียน : รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages