ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ หัวข้อ เรื่อง MYOFUNCTIONAL THERAPY

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมส่งแนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัยจาก ศจย. ปี 2562-2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” กับรางวัลเณศไอยรา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กิจกรรมรับมอบตุ๊กตาหมีโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 28

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Welcome Professor Keiichi Akita, TMDU, Japan, for being the Visiting Scholar

Visiting Scholar in Clinical Anatomy at Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, during August 19 – November 3, 2019.

บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด โดย คุณเกตกานดา พิศฐาน มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์...

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณปิยพันธุ์-คุณกัลชลี นิมมานเหมินท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages