DOUBLE - M COOKIES บริจาคเงินช่วยผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท พับจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณณัฐพล ยงเกียรติตระกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสันติธร ยิ้มละมัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไพรัช อำมฤตโชติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ครอบครัวภักดีจรัส บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท ซี.เอ็ม.ซี จำกัด พัฒนาการ 

 
คุณจำนรรจ์ ไรวา มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการในการสร้างเสริมความเข้มแข็งระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 26/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages