คุณสุรพงษ์-คุณกอบกุล บำรุงสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ครีมเปลี่ยนสีผิว ครีมฟอกสีผิว

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินอาหารอุ่นไมโครเวฟบ่อย ๆ เสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่?

ผู้เขียน : นพ.ปริย พรรณเชษฐ์ สาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มารู้จักกับ 2 เชื้อร้าย 3 โรคอันตราย

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การรับสมัครสอบ Long Case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ ๒ รับสมัคร ในวัน...

 
เมื่อผิวชรา ตอนที่ 1… ทำไมผิวหนังคนเราต้องแก่

ผู้เขียน : อ. นพ.วาสนภ วชิรมน แผนกผิวหนังและเลเซอร์ หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2020

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ จัดงาน “GRADUATION CELEBRATION 2020 FOR PH.D. AND M.SC. STUDENTS”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ชั้น 4 อาคารสุโขเพลส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เลื่อนการจัดงานเดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Pages