เปิด,ปิด, บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด, คลินิกนอกเวลาราชการ, คลินิกพรีเมียม, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันปิยมหาราช

 
คุณเพ็ญภรณ์ธนา วงศ์เดชสกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสุรัฐฐา พรสุทธิชัยพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ใช้ปากดูดพิษงูแบบในหนัง รีดพิษได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ศ. นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณอนงค์ เจริญวรรณยิ่ง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณเกรียงไกร ล้ำเลิศปัญญา-คุณกาญจนา อนุรักษ์กมลกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณอังกาบ เวสโกสิทธิ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
RESEARCH CAMP 2020 #1

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ร่วมฟังการบรรยาย Does “Myofunctional therapy” really work?!

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรคไอกรน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages