ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2564

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 36/2563

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 15 "Call me by your name"

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คุณนพรัตน์ ธรรมสกุลศิริ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณประสงค์-คุณเจียรนัย บุญประสงค์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หลักการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances

Ramathibodi OBG Webinar: 19-20 NOVEMBER 2020

 
ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

Pages