Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
"New perspective in health care during COVID-19 pandemic"

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.20-12.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ใช้เจลหล่อลื่น ลดโอกาสตั้งครรภ์จริงหรือไม่

ผู้เขียน : พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โถงสมเด็จพระราชบิดา ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
พิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages